02122550317 info@behsafamily.com

مقالات

دلبستگی چیست؟

دلبستگی چیست؟

یکی از پایه های اساسی درمان هیجان مدار نظریه ی دلبستگی است. بسیار با اهمیت است که افراد با این مفهوم آشنا باشند.

زوجها پایه یک رابطه دیرپا و شادی­ بخش را عشق می­دانند. در زوج ­درمانی همواره مفاهیمی مانند قدرت، کنترل، خودگردانی، واسطه­ مندی تعارض در ممانعت از اشاعه محبت و عشق را زیر سیطره خود گرفته و عشق به یک متغییر فراموش شده تبدیل می­شود.

اصول نظریه دلبستگی بالینی:

1- دلبستگی یک نیروی برانگیزاننده ذاتی است.

طلب و حفظ رابطه با افراد مهم زندگی یکی از گرایشات برانگیزاننده، اساسی و فطری انسان در طول زندگی است.

این دلبستگی هسته اصلی خصایص مهم در روابط صمیمانه را تشکیل می­دهد که با مراحل رشد انسان خصوصاً رشد اجتماعی مرتبط است. دلبستگی گرایشی ایمن مادرزادی است که با رشد انسان دچار تحول می­شود.

2- وابستگی ایمن مکمل خود مختاری است.

بر اساس نظریه دلبستگی، دلبستگی مطلق یا عدم دلبستگی وجود ندارد و نسبی است وابستگی فقط می­تواند کارساز یا ناکارساز باشد. احساس ایمنی در وابستگی به دسترس بودن و پاسخگو بودن پیکره­ اصلی وابستگی برمی­گردد. وابستگی ایمن با انسجام خود، احساس مثبت به خود داشتن، خودنظمی وفصاحت در ارتباطات را باعث می­شود.

3- دلبستگی ایمن سکان شخصیت را محکم می­کند.

دلبستگی ایمن معنایی سرشار از آسودگی ایجاد می­کند که شخص در سایه آن هستی خود را کشف می­کند و پاسخهای سازگارانه با محیط را فرا می­گیرد. دلبستگی ایمن،توانایی فاصله گزینی بهنجار از دیگران و خویشتن نگری را افزایش داده، بررسی و احیاء رفتارهای شخصی و حالات ذهنی را مقدر می­نماید.

5- در دسترس بودن و پاسخگو بودن رشته ­های دلبستگی را بنیانگذاری می­کنند

پاسخگو بودن از نظر هیجانی و به وقت نیاز عاطفی در دسترس بودن از عناصر اصلی دلبستگی ایمن بشمار می­روند. طرفداران نظریه دلبستگی معتقدند هر پاسخی حتی خشم بهتر از بی پاسخی است. این نشان دهنده این موضوع است که مبانی دلبستگی را هیجانات تشکیل می­دهند.

6- ترس وتردید نیازهای دلبستگی را تشدید می­کنند.

زمانیکه فرد مورد تهدید قرار می­گیرد نیازهای دلبستگی با هدف کسب ایمنی و تجربه­ آسودگی برجسته­ تر و الزام­ آورتر می­شوند و رفتارهای دلبسته ­مدار مانند مجاورت طلبی فعال می­شود.

7- فرایند آشفتگی­ها و جدایی­های پس آیند آن قابل پیش­بینی­ اند.

اگر رفتارهای مجاورت طلبانه Proximity seducing توأم با دلبستگی در فراخوانی پاسخهای تسلی بخش و تجدید عهد با پیکره دلبستگی ناتوان شده باشند فرایندهایی نظیر خشم، محکم چسبیدن، افسردگی و ناامیدی فعال می­گردند.

8- تعداد پاسخهایی که در دلبستگی ناایمن رشته دارند محدود است.

افراد بدنبال احساس ناامنی پاسخ­های محدودی از خود بروز می­دهند. راهبرد اول اضطرابی است راهبرد دوم جهت مرتفع نمودن احساس ناایمنی و فقدان درگیری هیجانی ایمنی باعث کم­کاری سیستم دلبستگی و سرکوب می­شود.

9- انواع دلبستگی، مدلهای گوناگون ذهنی از افراد را شکل می­دهد.

بهترین نوع دلبستگی دلبستگی ایمن است که خویشتن کارآید را روشن و توسعه می­دهند بر اساس طیف پاسخ دهی به دلبستگی الگوهای ذهنی تشکیل شده و این الگوها دربرگیرنده اهداف، باورها ، راهبردها و هیجاناتشان است

10- جدایی و فقدان ذاتاً آسیب­زا هستند.

در مطالب بعدی به طور مبسوط تری در مورد صمیمت بین زوجین و شکل گیری دلبستگی ایمن توضیح خواهیم داد.