تمایلات جنسی در انسان

تمایلات جنسی در انسان

تمایلات جنسی انسان موضوعی بس گسترده و فریبنده است که بسیاری چیزها را تحت تأثیر قرار می دهد و از بسیاری تأثیر هم می پذیرد. این تمایلات منحصر به فرد، برای هر فرد، خاص هستند و در عین حال در انسان ها امیال و تمایلات جنسی ای دارند که آنها را هم به لحاظ جسمی و هم به لحاظ عاطفی به حرکت و تکاپو وامی دارد. در بهترین حالت می توان گفت که: انرژی جنسی، نیروی زندگی آزاد و بالقوه ایست ...

بیشتر بخوانید