02122550317 info@behsafamily.com

زینب باقری

 

زینب باقری

درمانگر هیجان مدار

 

حوزه تخصصی:

درمانگر هیجان مدار دز زمینه درمان های فردی، افسردگی، اضطراب و ...

 

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی ارشد مشاوره خانواده دانشگاه شهید بهشتی

- عضو رسمی موسسه درمان هیجان مدار دانشگاه یورک کانادا - پروفسور گرینبرگ (ISEFT)

- دوره مهارت های زندگی دکتر نوایی

- دوره آموزش مهارت های مشاوره دکتر مدنی

- مدرک بین المللی ورکشاپ زوج درمانی هیجان مدار موسسه درمانی سوزان جانسون (ICEEFT)

- مدرک دوره 100 ساعته درمان فردی هیجان مدار انستیتو آموزشی درمانی رویکرد هیجان مدار ایرانیان (رها) با مدیریت دکتر رمضانی، تحت نظارت پروفسور گرینبرگ

- مدرک 50 ساعته زوج درمانی هیجان مدار موسسه رها

- مدرک درمان هیجان مدار فردی پیشرفته از موسسه رها

- گذراندن دوره سوپرویژن گروهی با پروفسور گرینبرگ

 

فعالیت های آموزشی:

- برگزاری دوره های گروه درمانی هیجان مدار برای زنان مطلقه

- برگزاری دوره های گروه درمانی هیجان مدار 

- سوپروایزر و گروه درمانگر کارگاه های آموزش درمان هیجان مدار به متخصصین روانشناسی در موسسه رها

- ترجمه کتاب مربیگری هیجان مدار پروفسور گرینبرگ