02122550317 info@behsafamily.com

خانم صدف فلاح پور

صدف فلاح پور

- درمانگر هیجان مدار فردی (در زمینه تروما، افسردگی)

- سکس تراپیست

- سوپروایزر کارگاه های آموزش درمان هیجان مدار در اصفهان و مشهد

- سوپروایزر کارگاه های آموزش درمان هیجان مدار به متخصصین روانشناسی در موسسه رها

 

سوابق تحصیلی:

- کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی خانواده، دانشگاه شهید بهشتی

- کارشناسی روانشناسی بالینی، دانشگاه شهید بهشتی

- دارای مدرک دوره 100 ساعته درمان فردی هیجان مدار انستیتو آموزشی درمانی رویکرد هیجان مدار ایرانیان (رها) با مدیریت دکتر رمضانی، تحت نظارت پروفسور گرینبرگ خالق درمان هیجان مدار

- دارای مدرک 50 ساعته زوج درمانی هیجان مدار موسسه رها

- دارای مدرک درمان هیجان مدار فردی پیشرفته از موسسه رها

- گذراندن دوره سوپرویژن گروهی با پروفسور گرینبرگ

- گذراندن دوره روابط ابژه

- گذراندن دوره درمان اختلالات جنسی