021-88540357 info@behsafamily.com

آقای دکتر مهران اسعدی

مدرس و درمانگر روانپويشي ، متخصص خانواده درماني، دانش اموخته دانشگاه شهيد بهشتي،
درمان فردي، زوج و خانواده درمانگر.
ايميل :     m72asadi@yahoo.com

- كمك و ياري به درمانجويان در مواجهه با اضطراب و استرس ، يافتن اهداف زندگي و معناي آن، نحوه برقراري ارتباطات سالم و زندگي بهتر بواسطه شناخت توانايي ها و ضعف هاي خود و آگاهي از آسيب هاي وارد شده در دوران كودكي، گذر از بحران ها و شكست هاي عاطفي
- مشاوره و راهنمايي زوج ها در راستاي بهسازي روابط، فائق آمدن و مواجهه با مشكلات زناشويي (مثلث سازي در روابط، ارتباطات با خانواده پدري خود و همسر، پيامدهاي خيانت در رابطه، برگزاري فرايند سوگ در صورت فوت همسر)
- ارائه مشاوره پيش از ازدواج به زوج ها (تحليل شخصيت آنها با كمك تستهاي روانشناختي و جلسات انفرادي با هدف دستيابي به درك بهتر از خود و همسر آينده )
- مشاوره طلاق ، در صورتي كه تمام راههاي ممكن براي بازسازي رابطه مسدود باشند و يك يا هر دو نفر نخواهند كه به رابطه ادامه دهند، كمك به درمانجو براي برگزاري فرايند سوگ و اينكه تا حد امكان از ميزان آسيبهاي وارده كاسته شود.
- مشاوره مهاجرت، كمك در راستاي بررسي شرايط و ايجاد نگاهي روانشناختي در راستاي مهاجرت و ايجاد آمادگي براي روبرو شدن و مديريت موقعيتهاي احتمالي استرس زا و اضطراب اور.

مدارك  و دوره هاي آموزشي :
- كارشناس ارشد مشاوره خانواده از دانشگاه شهيد بهشتي
-  دكتراي مشاوره خانواده
- عضو انجمن مشاوره ايران
- عضو انجمن روانشناسي ايران
- دوره درمان هيجان مدار، فردي و زوجي  (EFT & EFCT) همراه با سوپرويژن ، زير نظر دكتر آرش رمضاني، كلينيك بهسا
- دوره درمان اختلالات جنسي زير نظر دكتر آرش رمضاني ، دانشگاه شهيد بهشتي
- دوره درمان سيستماتيك خيانت زناشويي زير نظر دكتر آرش رمضاني ، كلينيك بهسا
- اصول و مباني روان درماني كوتاه مدت عيني( آبژه ) زير نظر دكتر رضا عابدين
- دوره مقدماتي و پيشرفته روان درماني پويشي كوتاه مدت (ISTDP) زير نظر دكتر نيما قرباني

تجربه هاي آموزشي و كاري : 
- درمان فردي با متدهاي روانپويشي ، روان تحليلگري ، تجربه گرا و وجودي
- زوج درماني هيجان مدار
- مشاوره پيش از ازدواج متد ال سرن و پيرز
- برگزاري كارگاه درمان اختلالات جنسي بعنوان دستيار دكتر آرش رمضاني
- برگزاري كلاسهاي خودشناسي با متد روان تحليلگري ( يونگ) براي متخصصان و عموم
- برگزاري كلاسهاي آموزش بهسازي روابط زوج ها براي عموم
- برگزاري كلاسهاي اموزش مهارت هاي زندگي براي عموم
- شركت در برنامه حريم مهروزي در شبكه آموزش بعنوان متخصص خانواده درماني
- برگزاري كلاسهاي آماده سازي در راستاي ورود به اجتماع براي درمانجوياني كه قبلا اعتياد داشته اند در مركز بازپروري بهاران
- برگزاري جلسات گروه درماني براي ترك سيگار
- برگزاري كلاسهاي تحليل روانشناختي فيلمهاي سينمايي مطرح جهان