02122550317 info@behsafamily.com

مشاوره

مشاوره

مشاوره به صورت کلی سه حوزه پیشگیری، رشد و درمان را دربر دارد وبا افرادی سر و کار دارد که دغدغه سلامتی به خصوصی سلامت روح و روان وکیفیت بخشی به زندگی خود را دارند. پس می توان نتیجه گرفت مخاطب مشاوره افراد سالم جامعه هستند که اختلال یا بیماری خاصی ندارند و قصد رشد وارتقای زندگی خود رادارند.

بخش مشاوره بهسا خدمات زیر را به صورت تخصصی ارائه می دهد:

  • مشکلات تصمیم گیری

مربوط به افرادیکه هرگونه تردید و شک در تصمیم های خود از جمله شغل،ازدواج و تحصیل دارند.

  • آموزش و مشاوره گروهی

مربوط به افرادیکه قصد ارتقای زندگی شغلی،خانوادگی و تحصیلی خود رادارند.

 

در حوزه تصمیم گیری متخصصین بهسا به شما کمک می کنند تا از طریق خود سازی که مفهوم پیشرفته تری از مفهوم خود آگاهی است و مبتنی بر نظریه ها ورویکردهای جدید مشاوره ایست به اقدام های مفید ومتعهدانه ای افراد دست بزنند.

از جمله رویکرد های جدید می توان به طراحی زندگی اشاره کرد از سال 2009 به بعد رو به گسترش است. این رویکرد با تمرکز بر خویشتن وهویت مداخله های بسیار کارآمدی برای خروج افراد از بی تصمیمی و انجام اقدام لازم ارائه می دهد.

 

در حوزه آموزش و مشاوره گروهی موارد زیر مورد توجه است:

غنی سازی زندگی با آگاهی هرچه بیشتر از ارزش های فردی که برای هر شخص می تواند متفاوت باشد.

هدایت موثر افکار واحساس های ازار دهنده بوسیله تمرین مستمر و آگاهی از سبک کنونی زندگی خود.

اقدام متعهدانه در جهت ارزش ها و خروج از ناکارآمدی.

رویاروئی موثر با اهمالکاری.

رویاروئی موثر با ایده آل گرائی.

غنی سازی ارتباط در طول جلسه های گروهی

توجه به این نکته ضرورت دارد که آموزش و مشاوره گروهی در بحث کارآمدی بسیار نتایج درخشان علمی دارد و ما در این حوزه از مدل های موج سوم که در اصل رویکردهای بروز شده ای هستند استفاده می نماییم.

در بخش مشاوره تمام مراجعین محترم از روند مشاوره ای خود از ابتدا تا پایان جلسه ها چه فردی و چه به صورت گروهی آگاهی خواهند داشت.