02122676247 info@behsafamily.com

سه مهارتی که به بهبود جرات مندی شما کمک می کند

سه مهارتی که به بهبود جرات مندی شما کمک می کند

سه مهارتی که به بهبود جرات مندی شما کمک می کند

1_بیان احساس خود:

 یعنی مطلع ساختن دیگران از احساسی که نسبت به اعمال آن ها دارید. از متهم کردن  دیگران یا گفتن چیزی هایی مانند: شما بی ملاحظه هستید (شما پرو هستید) اجتناب کنید .در عوض احساس خود را نسبت به اعمال آن ها به این صورت بیان کنید:

متاسفم ولی نمی توانم کاری برایتان انجام دهم اگر بیشتر از خودتان مراقبت نمایید خوشحال می شوم.

بیان روشن احساسات خود بر عزت نفس و احترامی که دیگران یرای شما قائلند خواهد افزود.

2_همدلی:

همدلی مهارتی مهم برای تقویت روابط صمیمیانه است. اگر نیازهای دیگران را درک کنید و بپذیرید آن ها بیشتر مایل به پذیرفتن خواسته ها و امیال شما خواهند بود. اما این به معنای آن نیست که هر که هر چه دیگران می خواهند قبول کمید شما می توانید با خواسته های  افراد دیگر مخالفت کنید ولی باید نشان دهید که احساس آن ها را درک می کنید و آن ها را محترم می شمارید.

3_کاردانی:

وقتی احساسات خود را بیان می کنید و نسبت به دیگران همدلی نشان می دهید به احتمال قوی  اعمال شما مدبرانه خواهد بود  تا نسجیده  هیچ کس از اینکه وادار به انجام کاری شود خوشش نمی آید. اگر دیگران شما را به انجام کاری وادار کردند به جای آن که عقب نشینی کنید قرص و محکم بایستید و به نحوی برخورد کنید که احترام آنان را جلب کنید.