02122676247 info@behsafamily.com

کج نگریستن

کج نگریستن

برقراری ار تباط صمیمانه کار سختی است.

درست مثل روز اولی که شروع می کنی به استخر رفتن و احساس هاس متناقضی به سراغت می آید:  چه کار لذت بخشی است شنا کردن ! چه قدر بد و چه قدر حیف که تمام این سالها تنم به آب نخورده است و من از این لذت بهره نبرده ام ! اگر درست شنا نکنم و در آب غرق شوم چه ؟ گاهی دست و پا زدن وسط آب های پر عمق خسته کننده هم هست...!

ارتباط صمیمانه با دیگری یعنی مواجه شدن با زخم های قدیمی ترس ها (حیف شدن)  و محک زدن خود. ما تنها هنگامی عمق احساس انسانی را لمس خواهیم کرد که بطور عمیقی با دیگری ارتباط برقرار کنیم و از مواجهه با آن نترسیم.

این دقیقا همان چیزی است که ما را از نزدیک شدن به دیگران فراری می دهد. از اینکه گوشه های آسیب پذیر روحمان را به خودمان و دیگری نشان دهیم و اگر این کار را بکنیم آیا او ما را ترک نمی کند؟

ترس از تنها شدن دوباره ممکن است به ما راهکارهایی بدهد که دقیقا منجر به تنها شدن ما می شود .یکی از این راهکارها قاطع نبودن و نادیده گرفتن خشم سالم در رابطه است.ما می ترسیم که خشم ما به رابطه به دیگری آسیب بزند. می ترسیم از کنترل ما خارج شود. چقدر پیش آمده که در هنگام خشم بخندید؟چه قدر پیش آمده که در هنگام  خشم سکوت کنید و از دیگری گریزان شوید؟با این گریز از او در مقابل نیروهای تخریبگر درونیتان حفاظت می کنید؟ چقدر پیش آمده  که در هنگام خشم خوتان را زده اید؟به میز مشت کوبیده اید؟ در تنهایی گریه کرده اید؟

تمام این رفتارها پیامی واحد دارد:

در کنارم بمان! ترکم نکن ! حتی اگر به من آسیب می زنی .

رابطه ی سالم احتیاج به قاطعیت دارد 

هماننطوری که پریدن در آب احتیاج به شجاعت دارد.