02122676247 info@behsafamily.com

اعتیاد رفتاری چیست؟

اعتیاد رفتاری چیست؟

اعتیادهای رفتاری همانند اعتیاد به مواد مخدر اعتیاد واقغی محسبوب می شوند و زندگی افراد مبتلا را تباه می کنند. این گونه اعتیاد ها بر اثر وسواس و رفتارهای اجباری و مشغول شدن ذهن با مسائلی همچون قمار عشق و علاقه روابط جنسی یا پر خوری به وجود می آید بیماری خانوادگی محسوب  می شود چون زندگی بستگان و اطرافیان فرد مبتلا را نیز تحت تاثیر قرار داده و به آشوب می کشد 

_فرایند اعتیادهای رفتاری اعتیاد های رفتاری در اصل رفتارهای عادی و سالمی هستند که به مرور زمان به وسواس و رفتاری اجباری و ویرانگر تبدیل شده اند. کسانی که به اعتیاد های  رفتاری مثل کار غذا یا هم وابستگی مبتلا شده اند در واقع در یک چرخه آزار دهنده و باطل از نفرت از خود پشیمانی و انکار گرفتار هستند. افراد مبتلا به اعتیادهای رفتاری از روی اجبار و بطور غیر ارادی رفتارهای ویرانگری را تکرار و در ضمن این توهم را دارند که فقط با تکیه به قدرت اراده درونی خود می توانند مشکل خود را حل کند.