02122676247 info@behsafamily.com

طرحواره

طرحواره

زندگی پر از اتفاقات خوشایند و ناخوشایند است. ممکن است از بپرسید چرا یک گروه با موفقیت را پشت سر میگذرانند و گروه دیگر اکثرا شکست خورده هستن؟

تفاوت این دو گروه در چیست؟

تفاوت بین دو گروه در طرحوتره ای است که از خودشان ساخته اند.

طرحواره طرح اصلی باورهای ماست که تمام قوانین  ذهنی_ فرض ها و دیدگاه های ما را شکل میدهد.

فرض کنید طرحواره کسی قربانی بودن باشد یعنی باور اصلی و هسته ای این فرد این است که من بیچاره ام هرجا برم بدبختی به دنبالم میاد.

قوانین ذهنی و فرضهایی که این بتور اصلی برای شخص درست میکنید شامل مواردی از این قبیل خواهد بود:  زندگی پر از بدبختی است.

مردم با آدم های بدبخت و بیچاره مهربون ترند. مسائل قابل حل نیستن.