02122676247 info@behsafamily.com

با ترس ارتباط برقرار کنید

با ترس ارتباط برقرار کنید

در این شرایط به راحتی ممکن است درگیر یک چرخه ی منفی شوید که در آن هرچه تلاش می کنید جلوی افکار منفی را بگیرید، آن افکار با قدرت بیشتری باز می گردند.

مایندفولنس به شما انگیزه می دهد تا با تمام تجربه ها، از جمله تجربه های ناخوش آیند روبه رو شوید و آنها را تجربه کنید. 

در این صورت به جای پرهیز از افکار و احساسات مضطربانه که فقط آنها را قوی تر می کند و باعث می شود کنترل زندگیتان را به دست بگیرند، کم کم و مطمئنا آغوشتان را با ملایمت و مهربانی برایشان باز می کنید و از پیشرفت نامتناسب آنها جلوگیری می کنید .
شايد داستان زير بتواند كمك تان كند:
اتاقي را تصور كنيد كه پر از آب شده است. شما بيرون از اتاق هستيد و سعي داريد درب را بسته نگه داريد. همچنان كه آب بيشتر و بيشتر اتاق را پر مي كند بايد فشار بيشتري بدهيد تا درب را بسته نگه داريد . ناگهان درب با شتاب باز مي شود و شما به عقب پرتاب مي شويد و آب بيرون مي ريزد. 
راه ديگر اين است كه به جاي بسته نگاه داشتن درب، همان ابتداي كار درب را بسيار آهسته باز كنيد. وقتي درب را باز  نگاه مي داريد فضايي را براي آب ايجاد مي كنيد تا به جاي اين كه تبديل به سيل شود به آرامي از اتاق خارج شود. پس مي توانيد دست از جنگيدن براي بستن درب ( اجتناب از فكر كردن ) برداريد. 

آب بيانگر احساسات دروني و اضطراب گونه ي شماست و باز كردن درب به معناي حركت به سمت افكار و احساسات مشكل آفرين با حس مهرباني، ملايمت و توجه به بهترين شكل ممكن است .