02122676247 info@behsafamily.com

روانکاوی مدرن قسمت اول

روانکاوی مدرن قسمت اول

وقتی که هر کدام از ما با مسئله ای در روابط عاطفی (مثل پرخاشگری، عدم صمیمیت و …) یا مشکلی روحی (مثل اضطراب، افسردگی، وسواس و … ) مواجه می شویم، شاید در اولین برخورد سعی کنیم آن را نادیده بگیریم و به خودمان بگوییم چیز مهمی نیست. اگر به آن فکر نکنیم از بین می رود. اما متأسفانه اغلب اوقات این اتفاق نمی افتد و سایه ی اضطراب یا افسردگی بر زندگی ما گسترده تر می شود تا حدی که گاهی اطرافیان نیز به وجود مشکلی در دنیای درونی ما پی می برند. در این مرحله ممکن است که به پیشنهاد اطرافیان یا احساس نیاز خودمان تصمیم بگیریم از شخصی حرفه ای در این زمینه کمک بگیریم. اما نکته ی مهم این جاست که از بین اینهمه روانشناس و مشاوری که در سطح شهر مشغول به کار هستند چطور درمانگر مناسب را پیدا کنیم؟ اصلاً فرق مشاورها با یکدیگر در چیست؟ چه کارهایی در جلسه ی درمان انجام می دهند؟ اگر درمان روانشناختی را مانند یک سفر در نظر بگیریم، گمان می کنم این حق هر مراجعی است که بداند این سفر چه قدر طول می کشد، از چه مناطقی عبور می کند و چه چیزهایی را تجربه خواهد کرد. این موضوع می تواند در انتخاب درمانگر به مراجعان کمک کند و باعث شود از روی بخت و اقبال کسی را انتخاب نکنیم.