02122676247 info@behsafamily.com

روان درمانگر روان پویشی قسمت 2

روان درمانگر روان پویشی قسمت 2

در همین راستا قصد دارم خیلی کوتاه و مختصر، ویژگی های درمان روانپویشی را که من و بعضی از همکارانم در این کلینیک انجام می دهیم به شما معرفی کنم.

. همچنین مطالعات علمی روانشناختی نشان داده است که بینش هیجانی و درک عمیق عواطف به تغییر و حل مشکلات بسیار کمک می کند در حالی که بینش عقلانی به تنهایی چنین امری را ممکن نمی سازد. به همین خاطر است که خیلی از اوقات، افراد می دانند که دلیل مشکلاتشان چیست. مثلا این جمله را ممکن است که شنیده باشیم که «خودم می دانم، از وقتی از زنم طلاق گرفته ام این طوری شده ام!» یا « می دانم از وقتی پدرم فوت کرده افسرده شده ام» اما این بینش عقلانی به تنهایی کمک کننده نیست.
درمان روانپویشی به بررسی تلاش های مراجعان برای فرار از افکار و احساسات ناراحت کننده می پردازد. آدمها به طور هشیار یا ناهشیار، کارهای زیادی انجام می دهند تا از جنبه هایی از تجربیاتشان که دردناک است اجتناب کنند. فرار از درک این جنبه های ناراحت کننده باعث می شود که مراجع نتواند هیجاناتش را به طور کامل تجربه کند و در نتیجه، همانطور که در بالا گفتیم، روند تغییر و حل مشکلات با بن بست مواجه شود.
شناسایی الگوها و موضوعات تکرارشونده در زندگی مراجع. درمانگر روان پویشی در همکاری با مراجع تلاش می کند الگوها و موضوعات تکراری در افکار، احساسات و روابط مراجع را شناسایی کند. در بعضی از مواقع این الگوها و موضوعات باعث تخریب و رنج مراجع شده اند (مانند مردی که همواره درگیر رابطه با زنانی می شود که بی مهر و سرد هستند، یا زنی که همواره درگیر رابطه با مردانی می شود که پرخاشگر هستند). درمانگر به مراجع کمک می کند از شر این الگوها و موضوعات رهایی یابد.
بررسی تجربیات گذشته جزئی جدایی ناپذیر از درمان روانپویشی است. درمانگر روان پویشی در کنار شناسایی الگوهای تکرار شونده به بررسی ریشه های آن در گذشته ی فرد می پردازد. این کار به درک عمیقتر مراجع از ریشه ی مشکلاتش کمک شایانی می کند.
درمان روانپویشی بر روی روابط بین فردی متمرکز است. این درمان تأکید برجسته ای بر روی روابط بین فردی مراجعان دارد. مطالعات روانشناسی نشان داده است که جنبه های سازگار و ناسازگار شخصیت در دل روابط شکل می گیرند و به همین خاطر برای درک هرچه بیشتر شخصیت بایستی آن را در دل روابط تحلیل و بررسی کرد. به همین خاطر درمان روان پویشی برای حل مشکلات ما در روابط مان با همسر، فرزندان، دوستان، پدر و مادر و افراد دیگر بسیار سودمند است.