02122676247 info@behsafamily.com

درمان روان پویشی قسمت 3

درمان روان پویشی قسمت 3

درمان روانپویشی بر روی رابطه ی بین درمانگر و مراجع نیز متمرکز است. از دید درمانگران روانپویشی رابطه ی بین درمانگر و مراجع رابطه ای عمیقاً معنی دار و عاطفی است. به همین خاطر الگوهای تکراری افراد در روابطشان ممکن است در رابطه با درمانگرشان نیز پدیدار شود. درمانگر نیز بر این الگوها در رابطه اش تمرکز می کند. مثلا فردی که همیشه به دیگران بی اعتماد است، ممکن است که به درمانگرش نیز با شک و تردید بنگرد. فردی که با خشم و پرخاشگری دست و پنجه نرم می کند، ممکن است که نسبت به درمانگرش نیز خشمگین شود.