02122550317 info@behsafamily.com

نظریه ی دلبستگی

نظریه ی دلبستگی

یکی از پایه های اساسی درمان هیجان مدار نظریه ی دلبستگی است. بسیار با اهمیت است که افراد با این مفهوم آشنا باشند.

زوجها پایه یک رابطه دیرپا و شادی بخش را عشق می­دانند. در زوج­درمانی همواره مفاهیمی مانند قدرت، کنترل، خودگردانی، واسطه مندی تعارض در ممانعت از اشاعه محبت و عشق را زیر سیطه خود گرفته و عشق به یک متغییر فراموش شده تبدیل می شود.

اصول نظریه دلبستگی بالینی:

1- دلبستگی یک نیروی برانگیزاننده ذاتی است.

طلب و حفظ رابطه با افراد مهم زندگی یکی از گرایشات برانگیزاننده، اساسی و فطری انسان در طول زندگی است.

این دلبستگی هسته اصلی خصایص مهم در روابط صمیمانه را تشکیل می دهد که با مراحل رشد انسان خصوصاً رشد اجتماعی مرتبط است. دلبستگی گرایشی ایمن مادرزادی است که با رشد انسان دچار تحول می شود

2- وابستگی ایمن مکمل خودمختاری است.

بر اساس نظریه دلبستگی، دلبستگی مطلق یا عدم دلبستگی وجود ندارد و نسبی است وابستگی فقط می تواند کارساز یا ناکارساز باشد. احساس ایمنی در وابستگی به دسترس بودنو پاسخگو بودن پیکره ی اصلی وابستگی برمی گردد. وابستگی ایمن با انسجام خود، احساس مثبت به خود داشتن، خودنظمی وفصاحت در ارتباطات را باعث می شود.

3- دلبستگی ایمن سکان شخصیت را محکم می کند.

دلبستگی ایمن معنایی سرشاز از آسودگی ایجاد می کند که شخص در سایه آن هستی خود را کشف می کند و پاسخهای سازگارانه با محیط را فرا می گیرد.دلبستگی ایمن،توانایی فاصله گزینی بهنجار از دیگران و خویشتن نگری را افزایش داده، بررسی و احیاء رفتارهای شخصی و حالات ذهنی را مقدر می نماید.

5- در دسترس بودن و پاسخگو بودن رشته های دلبستگی را بنیانگذاری می کنند.

پاسخگو بودن از نظر هیجانی و به وقت نیاز عاطفی در دسترس بودن از عناصر اصلی دلبستگی ایمن بشمار می روند. طرفداران نظریه دلبستگی معتقدند هر پاسخی حتی خشم بهتر از بی پاسخی است. این نشان دهنده این موضوع است که مبانی دلبستگی را هیجانات تشکیل می دهند.

6- ترس وتردید نیازهای دلبستگی را تشدید می کنند

زمانیکه فرد مورد تهدید قرار می گیرد نیازهای دلبستگی با هدف کسب ایمنی و تجربه ی آسودگی برجسته تر و الزام آورتر می شوند و رفتارهای دلبسته­مدار مانند مجاورت طلبی فعال می شود.

7- فرایند آشفتگی ها و جدایی های پس آیند آن قابل پیش بینی اند.

اگر رفتارهای مجاورت طلبانه Proximity seducing توأم با دلبستگی در فراخوانی پاسخهای تسلی بخش و تجدید عهد با پیکره دلبستگی ناتوان شده باشند فرایندهایی نظیر خشم، محکم چسبیدن، افسردگی و ناامیدی فعال می­گردند.

8- تعداد پاسخهایی که در دلبستگی ناایمن رشته دارند محدود است.

افراد بدنبال احساس ناامنی پاسخ­های محدودی از خود بروز می­دهند. راهبرد اول اضطرابی است راهبرد دوم جهت مرتفع نمودن احساس ناایمنی و فقدان درگیری هیجانی ایمنی باعث کم­کاری سیستم دلبستگی و سرکوب می شود.

9- انواع دلبستگی، مدلهای گوناگون ذهنی از افراد را شکل می دهد.

بهترین نوع دلبستگی دلبستگی ایمن است که خویشتن کارآید را روشن و توسعه می­دهند بر اساس طیف پاسخدهی به دلبستگی الگوهای ذهنی تشکیل شده و این الگوها دربرگیرنده اهداف، باورها ، راهبردها و هیجاناتشان است

10- جدایی و فقدان ذاتاً آسیب­زا هستند

در مطالب بعدی به طور مبسوط تری در مورد صمیمت بین زوجین و شکل گیری دلبستگی ایمن توضیح خواهیم داد.