02122550317 info@behsafamily.com

روابط انسانی اثر بخشی کاربردهای فردی و سازمانی

روابط انسانی اثر بخشی کاربردهای فردی و سازمانی
مشخصات کتاب :
عنوان کتاب روابط انسانی اثر بخشی کاربردهای فردی و سازمانی
نویسنده ریس_ برانت
مترجم اصغر جویا با همکاری دکتر فضل الله یزدانی_دکتر عبدالرحیم کسایی اصفهانی_دکتر رضا نصوحیان_دکتر عنایت آقایی

برای آینده خود سرمایه گذاری کنید.

در این روزگارافراد از مقوله مهارتهای اساسی یا قابل انتقالی هستند که کارفرمایان برای آنها ارزش بسیاری قائل اند.این مهارتها ما را یاری می رسانند با یک سلسه موضوع ها و تشنج هائی که در زندگی /کار ما روی می دهند کنار بیائیم.ما نویسندگان این کتاب پیشنهاد می کنیم این کتاب را برای مراجعه های مکرر برای آینده خود خریداری و نگهداری کنید.مرورهای ادواری نظریه ها  مفاهیم و عقایدی که دراین کتاب آمده زوالی بر آنها نیست و در زمینه های زیر به شما کمک خواهد کرد:

_حضور در مصاحبه های شغلی در آینده 

_ایجاد و حفظ روابط سودمند.

_بالا بردن مهارتهای رهبری شما 

_دست یافتن به تعادل درکار/زندگی بهتر در آینده

در زیر توضیحی برا ی هر یک از تصاویر یا علامت هائی را می آوریم  در متن آمده و برای آسان تر کردن فرآیند یادگیری است و کمک می کند با مطالب بهتر ارتباط برقرار کنیدوما برای شما در خواندن و به کار گرفتن دانش روابط انسانی آرزوی موفقیت می کنیم.