02122550317 info@behsafamily.com

روانشناسی_نابهنجاری_جنسیت

روانشناسی_نابهنجاری_جنسیت
مشخصات کتاب :
عنوان کتاب روانشناسی_نابهنجاری_جنسیت
نویسنده دیوید اچ.بارلو وی.مارک دورند
مترجم محمد کاظم نجفی

خواندن کتاب پیش رو را هم به کسانی  توصیه می کنیم که اگر چه قصدورود تخصصی به سکس تراپی ندارند اما خواهان اطلاعات مختصر و در نوع خود کافی در این زمینه هستند. 

هم به آن دسته از کسانی که بصورت بسیار تخصصی قصد ورود به این حوزه را دارند. در مورد چرایی استفاده دست اول از کتابی باارجاعات علمی همین بس که متاسفانه اطلاعات قشر غیر متخصص جامعه ی ما به طرز وسیعی تحت متخصصانی است که بدون  ارجاعات لمی و یا حداقل کیلینیکی نقطه نظر خود را بر کرسی ذهن مخاطب محترم می نشانند. و اما در مورد دسته دوم آنکه امروز روان شناسی و رشته های مرتبط با سرعتی زیاد در سطح دنیا و موضوع ی به رشد خود ادامه  میدهد و نه تخصصی شدنی  بر مبنای  رویکرد درمانی و نه بر اساس سن مراجع.

از همین رو برای کسانی که به دنبال پلی میان رشته روان شناسی و موضوع سکس تراپی می گردند تا وارد این دنیای علمی بزرگ شوند کتاب پیش رو به آنها پیشنهاد می شود