02122676247 info@behsafamily.com

روان سنجی

روان سنجی

یکی از مهمترین مسائلی که همواره برای روانشناسان مهم بوده است مسئله سنجش است. سنجش بالینی شامل ارزیابی نقاط قوت و ضعف های فرد یا خانواده، مفهوم بندی مشکل مورد نظر و بررسی علل و عوامل احتمالی می باشد که همگی درک و فهم و شناخت ما را از مراجع بیشتر می کند. همه ی ما می دانیم که اولین گام وشاید مهمترین گام برای ایجاد تغییراتی پایدار، پیدا کردن شناخت کافی و درک کامل نسبت به مسئله مورد نظر است و لذا این موضوع ما را برآن داشته است تا خدمات سنجش و ارزیابی را با بهترین کیفیت برای مراجعین عزیز ارائه نماییم تا بتوانیم روند درمان را به نحو مطلوب تری آغاز کرده، ادامه دهیم و به پایان برسانیم.
خدمات بخش روان سنجی به طور کلی به ۲ دسته تقسیم می شود :
۱) ارزیابی و مصاحبه تشخیصی اولیه
مراجعین عزیزی که برای اولین بار در کلینیک حضور پیدا می کنند ابتدا مورد ارزیابی اولیه قرار می گیرند، در این فرآیند ۲ هدف عمده دنبال می شود، هدف اول کسب شناخت کافی نسبت به موضوع و مشکلی است که مراجع به خاطر آن مراجعه کرده است که این هدف با اجرای یک مصاحبه بالینی تشخیصی جامع محقق می شود، هدف دوم ارائه اطلاعات کافی به مراجع به جهت ادامه فرآیند درمان است که درمان متناسب با مشکل مراجع با کدام یک از درمانگران پیگیری خواهد شد و به چه شکل ادامه پیدا خواهد کرد. این موضوع سبب می شود تا مرجع با چشمی باز و شناختی کافی وارد فرآیند درمانی شود که این مسئله اثر مثبتی بر درمان فرد خواهد داشت
۲) بخش آزمون ها
در این بخش با استفاده از آزمون های عینی و ساختار دار و برخی آزمون های نیمه ساختاری مسائل و شاخصه های روانشناختی به صورت کمی و کیفی مورد آزمون قرار می گیرند و با توجه به ویژگی های این آزمون ها از قبیل تاثیرپذیری کمتر از سوگیری، اعتبار و پایایی مطلوب و زمان اجرای کوتاه تر، انجام این آزمون های کمک شایانی به شناخت بیشتر مشکلات مراجع و پیگیری و ارزیابی روند فرآیند درمان می کند.
عمده آزمون های این بخش عبارتند از : 
آزمون های شخصیتی همچون : ارزیابی جامعSWAP ،MCMI، NEO، آیزنک و ….
آزمون های هوشی همچون : وکسلر،  ریون و …
آزمون های اختصاصی همچون : ,SCL-90, OBQ, MBTI, ENRICH, DASS, FSFI, IIEF دلبستگی و …